STATUT ASOCIATIE

STATUTUL ASOCIATIEI “LIONS CLUB PLOIESTI”

Cap.I “Statutul Juridic, Fondatorii, Denumirea, Sediul”

Articolul 1 Asociatia “LIONS PLOIESTI”, denumita in continuare “Asociatia”, se constituie prin vointa comuna, liber exprimata, a membrilor fondatori in Actul Constitutiv si functioneaza in baza prezentului Statut, in temeiul prevederilor OG 26/2000 cu modificarile si completarile ulterioare, ca persoana juridica romana, de drept privat, fara scop patrimonial, non-guvernamentala, non-profit, apolitica si independenta.
Aceasta denumire va fi respectata in toate documentele, publicatiile si in relatiile cu celelalte institutii din tara si strainatate.

Articolul 2 Forma juridica a Asociatiei “LIONS PLOIESTI.” este aceea de “asociatie” in sensul prevederilor OG 26/2000 cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 3 Fondatorii prezentei Asociatii sunt:
Andrei Ionut,Andrei Liviu,Butaru Claudia,Butaru Emil Razvan,Comsa Petre,Comsa Teodora,Dogaru Irina,Dogaru Mihnea,Gheorghe Irinel Constantin,Krieb Camelia,Krieb Liviu,Maracineanu Gelu,Maracineanu Mihaela,Tache Carmen,Tache Constantin,Tache Ioan Antonio,Tamarjan Bogdan,Tittes Eugen,Tittes Florentina Angela,Visan Constanta Angelica,Visan Titu CristianArticolul 4 Sediul Asociatiei este situat in Ploiesti,
Sediul poate fi schimbat la alta adresa, cu respectarea prevederilor legale, numai prin hotararea Adunarii Generale.
Adunarea Generala poate decide infiintarea de sucursale in aceeasi localitate sau in alte localitati din tara si strainatate, cu respectarea legislatiei in vigoare la data infiintarii acestora. Sucursalele sunt subunitati ale Asociatiei, fara personalitate juridica, care pot incheia acte juridice si efectua acte materiale in limitele mandatului acordat, cu respectarea prezentului Statut.

Articolul 5 Asociatia se infiinteaza pe o perioada de timp nelimitata, cu incepere de la data inscrierii ca persoana juridica in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor


Cap. II “Scopul si Obiectul de activitate al Asociatiei”

Articolul 6 Scopul Asociatiei este acela de a promova principiile Asociatiei Internationale a Cluburilor Lions (numita in continuare IALC) prin:
- crearea si dezvoltarea spiritului de intelegere intre popoarele lumii;
- incurajarea spiritului civic, a constiintei nationale si a libertatii de exprimare;
- participarea activa la dezvoltarea bunastarii sociale si morale a comunitatii;
- unirea membrilor prin legaturi de prietenie, de buna camaradenie si de intelegere mutuala;
- crearea unui forum pentru luarea in mod liber in discutie a tuturor subiectelor de interes public, cu exceptia celor care tin de politica partizana sau de abordarea intoleranta a religiei;
- incurajarea membrilor societatii civile de a-si servi comunitatea in mod dezinteresat, fara retributie financiara personala, a acelor animati de spiritul altruismului si incurajarea competentei si a practicarii principiilor morale elevate in comert, industrie, profesiuni liberale, servicii publice si intreprinderi private;
- constituirea unui partener recunoscut in solutionarea problemelor comunitatii.

Articolul 7 Obiectivele Asociatiei sunt:
- promovarea principiilor unei bune guvernari, interesandu-se activ de bunastarea civica si culturala a societatii;
- incurajarea competentei profesionale si a respectului fata de principiile morale in societate;
- crearea unui spirit de dezbatere libera a tuturor subiectelor de interes general;
- unirea membrilor prin legaturi de prietenie, de buna camaradenie si de intelegere mutuala, cu exceptia celor care tin de politica partizana sau de abordarea intoleranta a religiei;
- atragerea de resurse financiare si materiale in folosul membrilor comunitatii prin donatii, sponsorizari sau activitati proprii;
- organizarea de evenimente in favoarea atingerii scopurilor programatice ale asociatiei;
- participarea activa a membrilor la actiuni in folosul persoanelor defavorizate, a bolnavilor cronici etc.;
- participarea la actiuni de prevenire si combatere a consumului de droguri;
- participarea la actiuni de natura sa contribuie la prestigiul Romaniei pe plan extern;
- colaborarea cu cluburile din Districtele europene pentru un lobby activ in favoarea Romaniei;
- stimularea prin orice mijloace a dezvoltarii armonioase a copiilor si tinerilor, inclusiv prin acordarea de burse si premii;
- combaterea activa a marginalizarii pe criterii entice, politice sau religioase.

Pentru a-si atinge scopurile propuse, Asociatia va derula orice activitate permisa de lege, singura sau in colaborare cu diverse persoane juridice, institutii din Romania sau din strainatate.

Cap. III “Patrimoniul Asociatiei”

Articolul 8 Patrimoniul initial al Asociatiei este de 1000 lei si este constituit din contributia membrilor astfel:

Articolul 9 Asociatia are caracter nepatrimonial, neavand ca scop obtinerea de beneficii.

Patrimoniul se constituie din urmatoarele surse:
- taxa de inscriere a noilor membri;
- cotizatiile membrilor;
- venituri realizate din activitati desfasurate in conditiile legii si in baza Statutului;
- finantarea pentru proiecte in acord cu statutul Asociatiei
- donatii de la persoane fizice sau juridice din tara sau strainatate;
- legate testamentare;
- subventii si sponsorizari;
- dobanzile rezultate din plasarea sumelor disponibile;
- venituri provenite din orice alte surse care nu contravin legislatiei in vigoare sau prezentului Statut.

Articolul10 Veniturile realizate de Asociatie raman la dispozitia sa. Patrimoniul Asociatiei nu poate fi utilizat pentru alte scopuri decat cele prevazute la art. 6 si art. 7 ale prezentului Statut. Orice act juridic sau operatiune care sunt contrare acestui scop vor fi lovite de nulitate absoluta.

Articolul 11 Gestionarea patrimoniului Asociatiei se va face cu respectarea prevederilor legale, adaptate in mod corespunzator statutului de organizatie non-profit al Asociatiei.

Articolul12 Patrimoniul Asociatiei se va reflecta in registrele contabile ale Asociatiei, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.
Fondurile proprii ale Asociatiei pot fi atat in lei, cat si in valuta.
Asociatia poate detine active mobile si imobile in tara si in strainatate.

Articolul 13 Anul financiar al Asociatiei corespunde anului calendaristic.


Cap. IV “Membrii Asociatiei”

Articolul14 Poate fi membru al Asociatiei orice cetatean roman sau train, indiferent de sex, nationalitate, apartenenta politica sau religie, care este major si se bucura de recunoasterea de catre societate a moralitatii si a bunei reputatii, daca indeplineste cumulative urmatoarele criterii:
- este recomandat de cel putin un membru al Asociatiei;
- nu a suferit pedepse penale sau civile dezonorante;
- isi insuseste si se oblige sa respecte prezentul Statut si principiile lioniste;
- achita taxele de intrare in Asociatie si celelalte taxe stabilite de Adunarea Generala a Membrilor.
Asociatia este formata din membrii fondatori si membri care sunt admisi ulterior, potrivit procedurii prevazute in prezentul Statut.

Articolul 15 Poate dobandi calitatea de membru orice persoana care a fost admisa prin decizia Adunarii Generale si indeplineste, cumulativ, urmatoarele conditii:
- activeaza in domenii de activitate apropiate de scopul si obiectivele Asociatiei;
- este infiintata conform legislatiei romane in vigoare(pentru persoanele juridice);
- prezinta organelor de conducere ale Asociatiei Statutul si informatii privind bugetul;
- aduce dovezi ale experientei profesionale pe baza programelor si rezultatelor;
- declara ca va respecta principiile pe baza carora functioneaza Asociatia.

Articolul 16 Toate persoanele candidate vor completa un formular standard de aderare, in forma aprobata de Adunarea Generala, care va fi depus, impreuna cu toate documentele care dovedesc indeplinirea conditiilor de aderare, la Consiliul Director.
Dupa analiza documentatiei prezentate, Consiliul Director emite un aviz consultativ, care va fi transmis, impreuna cu dosarul candidatului, catre Adunarea Generala.

Articolul 17 In prima sedinta dupa inregistrarea cererii de aderare, Adunarea Generala decide asupra admiterii sau respingerii candidaturii in prezenta a jumatate plus unu(1/2 +1) dintre membrii sai. Hotararea va fi luata cu o majoritate de jumatate plus unu(1/2+1) dintre membrii prezenti la sedinta.

Articolul 18 In termen de 5 zile de la admiterea candidaturii, noul membru va achita taxa de inscriere.

Articolul 19 Membrii – persoane juridice sunt reprezentati in cadrul Asociatiei de catre reprezentantii lor legali sau alte persoane mandatate in acest sens.

Articolul 20 Calitatea de membru al Asociatiei inceteaza in urmatoarele cazuri:
- la cerere: membrul care doreste sa se retraga va adresa o cerere Consiliului Director. Renuntarea devine efectiva dupa trecerea unui termen de o luna, calculat de la data inregistrarii de retragere.
- prin excludere, cu votul a jumatate plus unu(1/2+1) dintre membrii Adunarii Generale, in urmatoarele situatii:
a) neindeplinirea sau incalcarea prevederilor Statutului;
b) incalcarea sau neindeplinirea hotararilor organelor de conducere si nerespectarea prevederilor legale.
- persoana juridica se dizolva. In aceasta situatie, calitatea de membru inceteaza de
drept la data hotararii de dizolvare.

Articolul 21 In toate cazurile de pierdere a calitatii de membru prevazute mai sus, membrul nu are dreptul asupra patrimoniului Asociatiei.

Articolul 22 Membrii care au pierdut aceasta calitate, o pot redobandi cu aprobarea Adunarii Generale luata la cel putin un an de la data excluderii.

Articolul23 Membrii Asociatiei au urmatoarele drepturi:
- de a participa la Adunarea Generala a Asociatiei si de a-si prezenta propunerile si opiniile cu privire la activitatea acesteia;
- de a beneficia de serviciile furnizate de Asociatie;
- de a fi informati despre actiunile Asociatiei si de a participa activ la desfasurarea acestora;
- de a detine paternitatea asupra programelor pe care le initiaza in cadrul Asociatiei;
- de a alege si de a fi ales in organele de conducere ale Asociatiei.

Articolul 24 Membrii Asociatiei au urmatoarele obligatii:
- de a respecta prevederile prezentului Statut si ale hotararilor Adunarii Generale;
- de a nu promova in activitatea desfasurata in cadrul Asociatiei interesele nici unui partid politic;
- de a se abtine de la orice acte sau fapte care, prin natura lor, ar prejudicia Asociatia sau pe membrii sai;
- de a sustine imaginea, interesele si bunul renume al Asociatiei si membrilor sai;
- de a comunica Asociatiei modificarile intervenite(schimbarea sediului social, a coordonatelor persoanelor de contact etc). Fiecare membru are obligatia de a comunica Asociatiei identitatea si coordonatele reprezentantului sau in momentul aderarii. Orice modificare a acestor date va fi adusa la cunostinta Consiliului Director in termen de maxim 3 zile de la producerea acesteia.;
- de a informa Asociatia asupra tuturor problemelor de importanta deosebita din cadrul domeniului de activitate;
- de a contribui la atragerea de resurse de finantare si materiale necesare pentru desfasurarea activitatii Asociatiei;
- de a se implica activ in realizarea scopului si obiectivelor precum si a activitatii Asociatiei;
- de a participa la lucrarile organelor de conducere ale Asociatiei, potrivit prevederilor statutare.

Articolul25 Membrii Asociatiei au drept egal de vot. Fiecare membru va avea un vot in Adunarea Generala.
Drepturile si obligatiile membrilor Asociatiei se exercita prin reprezentantii legali sau suplinitorii legali ai acestora.
Fiecare persoana juridica – membra va avea cate trei reprezentanti in Adunarea Generala.


Cap. IV “Organele de conducere, administrare si control”

Articolul 26 Pentru a-si putea indeplini in bune conditii scopul si obiectivele sale, Asociatia are urmatoarele organe de conducere , administrare si control:
- Adunarea Generala a membrilor Asociatiei;
- Consiliul Director;
- Comisia de Cenzori.

Articolul 27 Adunarea Generala este organul de conducere si decizie a Asociatiei.
Adunarea Generala este compusa din reprezentantii tuturor membrilor Asociatiei.
Adunarea Generala se reuneste in sedinta ordinara o data pe an si in sedinta extraordinara ori de cate ori este nevoie.
Convocarea Adunarii Generale extraordinare se face la cererea a cel putin 1/4 din membrii Asociatiei sau la cererea Consiliului Director ori a Comisiei de Cenzori, de catre Presedintele Asociatiei in exercitiu, cu cel putin 7 zile inaintea intrunirii.

Articolul28 In afara atributiilor prevazute expres prin alte dispozitii ale Statutului, Adunarea Generala are urmatoarele atributii:
- modifica actele constitutive ale Asociatiei;
- defineste si stabileste strategia si obiectivele generale ale Asociatiei;
- defineste si stabileste strategia si obiectivele anuale ale Asociatiei;
- aproba Regulamentul de functionare precum si alte acte interne de organizare ale Asociatiei;
- alege si revoca Consiliul Director si Comisia de Cenzori;
- stabileste criteriile de aderare si excludere din Asociatie;
- decide asupra admiterii sau excluderii membrilor Asociatiei;
- aproba bugetul anual si executia bugetara a anului anterior;
- aproba raportul Consiliului Director si cel al Comisiei de Cenzori dand descarcare de gestiune pe perioada analizata;
- aproba infiintarea de filiale;
- stabileste cunatumul taxei de inscriere;
- aproba dizolvarea sau lichidarea Asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;
- delibereaza si hotaraste asupra problemelor care privesc activitatea Asociatiei si nu sunt de competenta altor organe.

Articolul 29 Adunarea Generala este legal constituita in prezenta a jumatate plus unu din totalul membrilor si este condusa de catre Presedintele in functiune al Asociatiei.
Inainte de deschiderea sedintei se va verifica numarul reprezentantilor prezenti, iar rezultatul va fi comunicat Adunarii.
Atunci cand la sesiune participa un numar de membri mai mic decat jumatate plus unu din total, sedinta se amana pentru o data ulterioara care se vafixa in termen de maxim 10 zile lucratoare.

Articolul 30 Hotararile Adunarii Generale se adopta cu majoritatea simpla a celor prezenti. In caz de egalitate, votul Presedintelui este decisiv.
Hotararile Adunarii Generale luate cu respectarea legii si a prevederilor Statutului sunt obligatorii pentru toti membrii Asociatiei, chiar daca nu au luat parte la Adunare sau au votat impotriva.
Asociatul care, intr-o anumita problema supusa hotararii Adunarii Generale, este interesat personal sau prin sotul sau, ascendentii sau descendentii lui, rudele si afinii pana la gradul IV inclusiv, nu va lua parte la deliberare sau vot.
Hotararile Adunarii Generale contrare legii, Actului Constitutiv sau Statutului, pot fi atacate in justitie de catre oricare dintre asociatii care nu au luat parte la deliberari sau care au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta, in termen de 15 zile de la data de cand au luat cunostinta despre hotarare sau de la data cand a avut loc sedinta.

Articolul 31 In intervalul dintre sesiunile Adunarii Generale, conducerea activitatii Asociatiei este asigurata de catre Consiliul Director, ca organ de administrare.
Consiliul Director se compune din 5 membri, alesi de catre Adunarea Generala pe o perioada de 4 ani. Din structura Consiliului Director fac parte: 1 Presedinte, 2 Vicepresedinti, 1 Secretar General si 1 membru.
Consiliul Director, prin Presedintele sau, reprezinta Asociatia in relatiile cu tertii.

Articolul32 Consiliul Director are urmatoarele atributii:
- conduce Asociatia intre sesiunile Adunarii Generale;
- supravegheaza realizarea obiectivelor Asociatiei;
- monitorizeaza respectarea prevederilor legale si ale Statutului;
- aleboreaza strategia financiara pentru Asociatie;
- elaboreaza programul anual de activitate al Asociatiei;
- intocmeste bugetul de venituri si cheltuieli pe care il supune spre aprobare Adunarii Generale;
- prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executatrea bugetului, bilantul contabil;
- incheie acte juridice in numele si pe seama Asociatiei;
- aproba organigrama si politica de personal a Asociatiei;
- convoaca Adunarea Generala in sesiunile ordinare si extraordinare;
- indeplineste orice alte atributii stabilite prin Statut sau de catre Adunarea Generala.

Articolul33 In cazul incetarii, din orice motive, a calitatii de membru al Consiliului Director, locul vacant va fi ocupat prin alegerea unui membru nou in termen de 30 de zile.

Articolul 34 Consiliul Director se intruneste trimestrial sau ori de cate ori este nevoie, la convocarea Presedintelui sau in absenta acestuia, a Vicepresedintelui.
Consiliul Director isi exercita prerogativele in prezenta a cel putin 3 .membri, iar deciziile vor fi luate cu majoritatea simpla acelor prezenti.
Calitatea de membru al Consiliului Director se exercita personal, nefiind admisa mandatarea altor persoane.

Articolul35 Presedintele Asociatiei este ales de catre Adunarea Generala pentru o perioada de 4 ani.
Presedintele Asociatiei este in acelasi timp si Presedintele Consiliului Director.
In exercitarea atributiilor ce-i revin, Presedintele emite decizii.

Articolul36 Presedintele Asociatiei indeplineste urmatoarele atributii:
- conduce lucrarile Adunarii Generale si ale Consiliului Director;
- prezinta rapoartele si informarile privind activitatea Consiliului Director;
- reprezinta Asociatia in relatiile cu tertii;
- stabileste sarcini pentru Vicepresedinte, Secretar General si ceilalti membri ai Consiliului Director si controleaza modul in care acestea sunt realizate;
- angajeaza patrimoniul Asociatiei;
- indeplineste alte sarcini stabilite de catre Adunarea Generala.

Articolul 37 Comisia de Cenzori, avand atributiile stabilite de lege pentru controlul activitatii financiare a Asociatiei, este formata din 3 membri( avand calificarea de economist, din care cel putin unul este expert contabil), care sunt numiti de catre Adunarea Generala pentru o perioada de 4 ani. Dupa numire, membrii Comisiei de Cenzori se bucura de independenta in exercitarea atributiilor ce le revin.

Articolul 38 Comisia de Cenzori are urmatoarele atributii:
- verifica modul in care este administrat patrimonial Asociatiei;
- poate participa la sedintele Consiliului Director, fara drept de vot;
- verifica resectarea dispozitiilor legale cu privire la efectuarea operatiunilor financiar-contabile;
- informeaza Consiliul Director si Adunarea Generala asupra neregulilor constatate;
- la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate Consiliului Director asupra conturilor Asociatiei, a bilantului contabil si a contului de profit si pierderi, prezentand Adunarii Generale un raport scris;
- prezinta, cel putin o data pe an, o dare de seama privind activitatea Comisiei;
- la lichidarea Asociatiei controleaza operatiunile de lichidare;
- indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Adunarea Generala.

Articolul 39 Comisia de Cenzori lucreaza in prezenta tuturor membrilor sai si adopta deciziile cu majoritate.

Articolulcerute de acesta in vederea controlarii activitatii financiare a Asociatiei.

Articolul41 Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor, persoanele care primesc, sub orice forma pentru alte functii decat cea de cenzor, un salariu sau o remuneratie de la Asociatie.

Cap. V “Modificarea Statutului. Incetarea activitatii. Dispozitii finale”

Articolul 42 Orice modificare a prezentului Statut poate fi decisa cu respectarea prevederilor Statutului si se face prin inscrierea modificarii in registrul Asociatiilor si Fundatiilor.

Articolul 43 Dizolvarea si lichidarea Asociatiei se va face conform OG 26/2000 si a legislatiei in vigoare.
Asociatia se dizolva de drept in urma :
- hotararii Adunarii Generale;
- imposibilitatii realizarii scopului;
- reducerii numarului de asociati sub limita minima prevazuta de lege si necompletarea plafonului minim in termen de 3 luni;
- alte cauze prevazute de lege.

Articolul 44 Patrimoniul Asociatiei existent in momentul dizolvarii, va fi transferat, conform legii, prin hotararea Adunarii Generale, unei persoane juridice non-profit cu domeniu de activitate similar sau apropiat.

Articolul45 Prezentul Statut se completeaza cu dispozitiile legii.

MEMBRI FONDATORI:

Andrei Ionut

Andrei Liviu

Butaru Claudia

Butaru Emil Razvan

Comsa Petre

Comsa Teodora

Dogaru Irina

Dogaru Mihnea

Gheorghe Irinel Constantin

Krieb Camelia

Krieb Liviu

Maracineanu Gelu

Maracineanu Mihaela

Tache Carmen

Tache Constantin

Tache Ioan Antonio

Tamarjan Bogdan

Tittes Eugen

Tittes Florentina Angela

Visan Constanta Angelica

LIONS

Lions Clubs International reprezinta cea mai mare organizatie pentru servicii umanitare din lume, formata din oameni cu o pozitie sociala si morala recunoscute, capabili de a imbunatati soarta celor nevoiasi, uniti prin prietenie si animati de dorinta de a servi.LIONS PLOIESTI

Lions Club Ploiesti


©2024 LIONS CLUB PLOIESTI - Designed by LIONS 2017

Search